Modert_Kersch

RTL face à face Kersch-Modert


Polemesch Diskussiounen hëllefen eis net weider!


Allgemeng bedauere mir als FGFC, datt de Fonctionnement vun der Fonction publique deels polemesch ëffentlech diskutéiert gëtt. D’Fonction publique ass esou villschichteg a komplex, datt een dat Ganzt net méi einfach esou iwwert ee Kamm ka schielen wéi fréier. E Polizist ass kee Schoulmeeschter, ass kee Riichter, ass keen Handwierker, ass kee Bus-Chauffeur ass keen Gemengesekretär asw.

Zemools bei eis an de Gemengen a Syndikater, déi mir wuel mam Staat assimiléiert sinn, gëtt et endlech Zäit, datt der effektiver Personal-Situatioun endlech Rechnung gedroe gëtt.

Wat d’ Visiounen an och d’Ausrichtung vun den Aarbechtskonditioune beim Staat betrëfft, geet et an déi richteg Richtung. Betreffend eng kohärent Approche bei de Gemengen bleiwe mir un der Gemengen-Autonomie hänken, zemools de SYVICOL sech hei net fir kompetent erkläert. 

Och wann ënnert dem Impuls vum Dan Kersch als Minister vun der Fonction Publique, nei Akzenter gesat gi sinn - mir als FGFC mussen hei mat un de Verhandlungsdësch!

Zemools bei de Gemengen wor 80-80-90 eng reng Spuermesure, soss näischt. Et soll keen eis vun enger Evaluatioun vum Stage schwätze kommen, well et esou e Stage ni ginn ass. Eis Leit schaffen vun Ufank un 100 %.

Matgedeelt vun der FGFC Exekutiv
28. Juni 2018