Aller au contenu principal Passer au pied de page

Délégations

Eng Delegatioun …
Wat ass dat eigentlech ?

Fir Dir nozelauschteren, Dech ze verstoen, dech z'informéieren an Dir ze hëllefen wann néideg, all dëst kann Deng Delegatioun fir Dech maachen.
Eng Delegatioun, dat si virun allem Fraen a Männer, déi forméiert sinn a sech engagéieren, fir Deng Aarbechtsbedingungen an Däi Wuelbefannen ze verbesseren.

D'FGFC engagéiert sech fir eng méi professionell Approche zu hiren Delegatiounen.