PLACOM

Plateforme communale COVID-19: #digitalduerchKris


Fir eng besser Kommunikatioun an der aktueller Krisesituatioun ze garantéieren, huet en engagéierte Gemengebeamten, op Eegeninitiativ, e Forum an d’Liewe geruff. Kolleeginnen a Kolleegen aus dem Gemengesecteur kënnen hir Informatiounen hei austauschen a sou zesummen, eenheetlech Léisunge fannen

Mir als FGFC ënnerstëtzen all Initiativ vun engagéiertem Personal aus eisem Secteur, déi sech léisungsorientéiert a proaktiv abréngen.

Interesséiert Gemengepersonal kann sech mat hirer professionneller Email iwwert folgend Link umellen: http://www.placom-covid19.lu/forum/