CONGE_FAM_ECOLE

CORONAVIRUS : Congé pour raisons familales


Nodeems d’Regierung annoncéiert huet, dass sämtlech Schoulen zu Lëtzebuerg, ab dem Méindeg 16. Mäerz, bis op weideres zoumaachen - viraussiichtlech den 19. Mäerz, stellen sech vill Leit d’Fro wéi dee méigleche Congé pour raisons familales ze handhaben ass :

  • fir Kanner bis zum Alter vun 13 Joer gëtt de Congé pour raisons familiales ausahmsweis ausgedeent
  • fir den Zäitraum vum 16.Mäerz op de 29. Mäerz kritt ee max 14 Deeg Congé familial bäi
  • fir den Zäitraum vum 29. Mäerz bis den 19. Abrëll, kann een nach ee Mol Spezial-Congé fir déi Zäitspan huelen
  • et kann een awer NET déi Deeg cumuléieren, respektiv se zu engem spéideren Zäitpunkt eranhuelen -
    déi Verlängerunge si just fir déi Plage gülteg, wou se ugekënnegt sinn/waren.
  • d’Konditioun, dass net déi zwee Elterendeeler gläichzäiteg op dëse Spezialcongé zréckgräife kënnen, bleift bestoen

Betreffend d’Demandë fir de Congé pour raisons familiales, gëllt fir d'gesamt Personal de Certificat vun der CNS : Certificat de congé pour raisons familiales

  • De Fonctionnaire & Employé communal stellt op Basis vun deem Certificat seng Demande direkt un de Schäfferot OUNI eng weider Démarche bei der CNS oder der CMFEC ze maachen
  • D'Persoun ënnert dem Statut vum Salarié à tâche intellectuelle, respektiv vum Salarié à tâche manuelle stellt op Basis vun deem Certificat seng Demande direkt un de Schäfferot AN un d'CNS - Caisse nationale de santé via E-mail : cns-crf@secu.lu

Un d’Personal gëllt den Opruff, verantwortungsvoll mat deem zousätzleche Congé ëmzegoen, a sech mat sengen Aarbechtskolleegen an dem Patron ofzeschwätzen, sou dass deen néidege Service op der Gemeng garantéiert bleift. Souwäit et méiglech ass, soll op den Télétravail zréckgegraff ginn, respektiv dësen a Kombinatioun mam Congé pour raisons familiales agedeelt ginn.

Mir weisen drop hin, dass d’Personal net daerf forcéiert ginn, hire Congé annuel de récréation ze benotzen, falls si a Quarantaine musse gesat ginn oder falls e Service réduit vun de Gemengenautoritéiten operluecht gëtt. An deem Fall handelt et sech automatesch ëm eng Dispense de service !

Mir sollten elo kollektiv solidaresch sinn an deene Leit eis Ënnerstëtzung ginn, déi se brauchen.

Sollten nach weider Froe sinn, kann een eis iwwer Mail kontaktéieren : fgfc@fgfc.lu

 

Allgemeng nëtzlech Informatiounen :

Ministère de la Santé:  https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html

Ministère de l'Education: https://script.lu/fr/schoul-doheem-2020