Sozialwalen 2019

Sozialwalen 2019: Du ziels fir eis als Mensch!


Den 12. Mäerz 2019 sinn souwuel Delegatiounswalen fir all Salarié'en, wéi och d'Wale fir Vertrieder vun der Chambre des Salariés Luxembourg.

Als FGFC triede mir a béide Wale mat Kandidatenleschten un, dat am Interessi vun all eis Kolleginnen und Kollegen „Salariés“ am ëffentlechen Déngscht.

D'FGFC vertrëtt säit iwwer 20 Joer d'Interessi fir dat gesamt Personal am Gemengesecteur - onofhängeg vu Statut oder Beruff.

Mam Motto "Du ziels fir eis als Mensch !" triede mir dofir an, dass net nëmmen de Salaire wichteg ass, mee och d'Aarbechtskonditiounen an zemools d'Unerkennung vun der Persoun an hirer geleeschteter Aarbecht.

Du wiels d'FGFC - Du wiels fir Dech !
Schwäerz de Kreess vun der FGFC-Lëscht 10 oder verdeel all Deng Stëmmen op der FGFC-Lëscht.

Besich eise Walsite fir d'Sozialwalen 2019