fgfc_reformen

FGFC : vun der Daachorganisatioun zur individueller Berodungstell


Um rezente Comité directeur Enn November 2018 goufen eis Vertrieder aus de jeeweilege lokalen a professionellen Associatiounen, grad wéi eis Personaldelegéiert, iwwert den aktuelle Stand vum internen FGFC - Reformprozess informéiert.

 

Méi no bei eise Leit

Hei gouf, nieft enger Analyse vun de verschiddenen Déngscht­leeschtungen, och festgehale fir eis bestoend Delegatioune weider ze stäerken an nees méi Präsenz bei hinnen um Terrain ze weisen.

Dowéinst si Vertrieder aus dem GoTeam aktuell dobäi Kontakt mat eisen Delegatiounen opzehuelen. D‘Zil ass hei sech konkret iwwert d’Problemer an d’Suergen um Terrain auszetauschen.

Desweideren erweist sech ëmmer méi, dass d’Gestioun vun eise professionellen a lokalen Asso­ciatioune schwiereg ass.

Dëst ass ee ganz wichtege Grond, datt mer eis nei Fundamenter musse ginn, andeems mer aus där aler Struktur vun enger Daach­organisatioun ausbriechen. D‘Zil ass elo eis a Richtung vun enger individueller a berufs­spezifescher Berodungstell hin ze entwéckelen.

Déi berufflech Kompetenzen a gewerkschaftlech Aktioune ginn innerhalb vun engem neien digi­talen Netzwierk erméiglecht. Och bleift de Service fir déi nach aktiv Ënnerorganisatiounen onverännert.

 

Neie Bureau exécutif élargi

Wéi an der Déclaration d’intention zu de geplangte Reforme virge­sinn, huet den Exekutiv­Büro sech e Bureau élargi zur Säit gestallt, deem seng Memberen op dësem Comité directeur eestëmmeg ugeholl goufen.

Bureau exécutif :

Marco Thomé, President
Jean­Paul Kertz, Vize­President
Alain Spies, Tresorier
André Gonner, Member
Jean­Marie Michels, Member

Memberen vum neie Bureau exécutif élargi :

Laurent Betti,
Steve Hatto, 
Dirk Kirschten,
Claude Reuter,
Giorgio Ricciardelli,
Christian Weis,
Fänky Wohl.

Zesummen hu mer eis bis 2020 Zäit gi fir eis intern FGFC Reformen ëmzesetzen. Och wann et ëmmer méi konkret gëtt, si mer nach net esouwäit dat Ganzt no baussen ze promouvéieren.

Affaire à suivre… deemno.