congeextra

Upassung vum congé extraordinaire kennt och bei de Gemengen a Syndikater!


De Pappe-Congé wor ënnert anerem grousst Sozial-Thema an de leschte Méint. Bekanntlech huet d’Regierung dësen fir de Privatsecteur, innerhalb vum Code du Travail, op 10 Deeg gehéicht. Elo kennt et mam a Kraaft trieden vum Règlement Grand-Ducal dee geschwë rechtskräfteg wäert ginn, bei eis Gemengen a Syndikater, op der Säit vun de Fonctionnairen en Employés Communaux, zu folgenden Upassungen:

Evenement Schaffdag/ - deeg
Bestiednes 3

Déclaratioun vum Partenariat

1
Gebuert vun engem Kand (fir de Papp) 10
Accueil vun engem Kand vu manner wéi 16 Joer bei enger Adoptioun, ausser beim Bénéfice vum Congé d’accueil 10
Bestiednes vun engem Kand  1
Doud vum Conjoint, Partner, oder Familljemember (och alliéiert) am 1. Famillje-Grad 3
Doud vun engem mannerjärege Kand 5

Doud vun engem Familljemember oder Alliéierten am 2. Famillje-Grad

1
Plënneren innerhalb vun enger Period vun dräi Joer, ausser d’plënnert een pour “raisons professionnelles” 2

Fir d’Salariéen am Secteur déi ënnert dem Code de Travail schaffen, ass dëst schonns méi laang rechtskräfteg.

Richteg ass, datt dëst och kleng Verschlechterungen mat séch zitt. Trotzdem stiechen ënnert dem Strich déi generell Verbesserungen ervir.

Esou bal dësen spezifeschen Text rechtskräfteg ass, wäerte mir iech doriwwer informéieren. Och wäerte mir dann dës nei Dispositiounen an eise Site integréieren.

Nodréiglech Info!

De neien Congé extraordinaire ass réckwierkend op den 1. Januar 2018 geschellt. Dëst ass am Gesetzestext vergiess ginn, hei gëtt nogebessert!

Mir halen iech um Lafenden....