harmonisation

Harmonisatioun vun de Gruppen C & D


Den Inneministère huet eis matgedeelt, dass si ëm Ouschtere mat konkreten Textproposen zur Harmonisatioun vun de Gruppen C & D op d’Commission centrale zréckkomme waert. Prinzipiell geet et hei ëm déi gemengespezifesch Lafbunnen (Agent de transport, Agent municipal, a Pompjeeën an enger Gemengelafbunn)

Mir hunn an deem Dossier schon am Virfeld zum Ausdrock bruecht, dass d’FGFC sech mat kloeren a praxisbezunnenen Argumenter fir eng zukünfteg Astellungsméiglechkeet fir den Agent de transport an Agent municipal an deenen neie Gruppen C2 wéi och C1 asetze waert.

Valorisatioun « Artisans »

Duerch d’Harmonisatioun vun de Gruppen C & D gëtt den Artisan automatesch aus dem fréieren D1 an den C1 reclasséiert a ka seng Meeschterkaartpunkte behalen. Zur Erënnerung; all Artisan dee virun dëser Reform e Changement de carrière gemaach huet, huet dës Punkte verluer.

D’FGFC vertrëtt hei de Standpunkt, dass all Artisan mat Meeschterkaart dës och muss unerkannt kréien. Et daerf net sinn, dass duerch dës Reform vereenzelt Artisanen léséiert ginn.