stage_reduction

Léisung fir Fonctionnaire mat Reductioun vum Service provisoire


Vill Fonctionnairen hunn eng Reductioun vum Service provisoire accordéiert kritt. Bedéngt duerch de Retard bei der Aféierung vun der Formation spéciale, plädert d’FGFC dofir, dass all betraffe Fonctionnairen hir definitiv Nominatioun réckwierkend op hir accordéiert Reductioun kréien. An Zukunft sollt een an der Commission centrale adaptéiert Léisunge fannen, dass an Zukunft keng esou Situatiounen méi zum Nodeel vum Fonctionnaire entstinn.

Eng identesch Léisung hate mir schonns zu Covid-Zäiten, wou den INAP keng Coursen ofhale konnt an doduercher e grousse Retard enstaanen ass.

Mir als FGFC zielen hei op d’Asiicht vun der Innenministesch, dass eise Leit keng Nodeeler an hirer Lafbunn enstinn.