fonctionnaire_employe_formation

Neierungen bei de Formatiounen am Gemengesecteur


D’FGFC begréisst, dass elo all nei Modalitéite fir d’Formatiounen am Service provisoire en place sinn. 

Dem Fonctionnaire communal seng Formatioun wärend dem Stage besteet aus zwee groussen Deeler. D’Formation Générale ass ënnerdeelt an en « Tronc commun » mat 60 Stonnen an a « Formations au choix » mat 30 Stonnen. D’Formation spéciale vu 60 Stonnen ass op spézifësch Connaissance cibléiert déi d’(en) Agent*in bei der Ausféierung vun senger Tâche brauch. Den Examen fir d’admission définitive setzt sech aus Froen zu béiden Ennerdeelungen zesummen.  Detailer sinn nozeliesen am Circulaire 4127.

All Employé communal deen nom 1. September 2017 agestallt ginn ass, muss seng Coursen vun der Formation Générale bis de 7. Mee 2023 ofgeschloss hunn.  Heizou gehéiere 60 Stonnen « Tronc commun » an 30 Stonnen « Formations au choix ». Den Employé communal huet keng « Formatioun spéciale » a keen Examen.  Detailer sinn nozeliesen am Circulaire 4004