newsavl_tice

Agents de transport/ Contrôleurs - Fuerderunge vun der FGFC Rechnung gedroen


Mir als FGFC fuerdere scho säit geraumer Zäit, déi bekannten Ongerechtegkeeten an der Lafbunn vum Agent de transport/ Contrôleur endlech aus der Welt ze schafen.

Nodeems mir an der Reunioun vun der Commission centrale de 25. März 2021, dem Inneministär eng konkret Géigepropositioun zu hirem Projet virgeluet hunn, déi de Fuerderunge vun de betraffene Kolleg(inn)en wäitméiglechst Rechnung géif droen, koum et an enger rezenter Reunioun vun der Commission centrale, den 29. Abrëll 2021 elo schlussendlech zu engem Accord vu alle Säiten an dësem Dossier, mat der Finalitéit, dass der FGFC hire sämtleche Fuerderungen endlech Rechnung gedroe gouf.

Folgend Dispositioune gesäit dee vun alle Säiten akzeptéierte Règlement grand-ducal vir :

  1. All Buschauffeur, dee mat 55 Joer am Grade 7 ass, an nach net Contrôleur ass, kritt en automatesche Lounausgläich bis zum läschten Echelon am Grade 7bis.
  2. All Contrôleur, dee virun der Reform 2017 am Niveau supérieur (also minimum am Grad 7bis) war, behält d’Méiglechkeet am Grade 8bis op déi läscht Echelonen mat 347 respektiv 354 Punkte ze kommen. Sollt an deem Fall, e Contrôleur e Poste à responsabilités particulières kréien, gëtt en op den Echelon 332 respektiv 347 zréckgestuft, sou dass en am Total net kann iwwer 354 Punkte kommen.
  3. All Contrôleur, deen no der Reform 2017 am Grade 8bis um Echelon mat 347 oder 354 Punkten war an doriwwer eraus e Poste à responsabilités particulières zougesprach kritt huet, kritt näischt ewechgeholl.

Mir als FGFC si frou, dass mir op dëse Punkten endlech déi néideg Satisfactioun fir eis betraffe Kolleg(inn)en konnten erreechen, verstoppen allerdings net, dass den Dossier „Agents de transports“, mat all sénge Komplexitéiten, nach ëmmer net komplett geléist ass.

Esou si mir bei dëser Beruffsgrupp net nëmme mat enger grousser Erausfuerderung a punkto Admissibilitéitsexamen konfrontéiert, déi doranner resultéiert, dass ëmmer manner jonk Leit déi nei Form vun Examen an dëser Carrière packen.

Eis Kolleg(inn)en hunn, duerch de gratis ëffentlechen Transport, och nach mat substanziellen Aboussen an hirer Carrière ze kämpfen. Opwuel den Transporterminister Bausch versprach hat, dass keen eppes bei der Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport géif verléieren, ginn nämlech all eis nei Buschauffeuren net méi am Grade 4 agestallt ginn, mee just nach am Grade 3. Desweideren hunn all eis Buschauffeuren hir Prime de caisse verluer. Dës zwou Ännerunge bedaiten, anescht wéi vum Transportminister ugekënnegt, eng kloer a substanziell finanziell Auswierkung op déi ganz Carrière vun eise Buschauffeuren.

Och wann d’Madame Inneminstesch dës finanziell Verloschter bei eise Kolleg(inn)en net als Ofwäertung vun hirer Carrière gesäit, waerte mir als FGFC dësen Dossier net roue loossen, an eis zäitnoh mat eise Kolleg(inn)e Buschauffeuren zesummesetzen, fir weider gewerkschaftlech Schrëtter virzehuelen.