1

Congé pour raisons de santé


Krankeschäin
Mir erënneren drunn : all Persoun muss um direkte Wee säi Viirgesetzen respektiv säi Patron via Email oder Uruff informéieren, dass hien krank ass. 

Fir de Salarié gëllt:
Ab deem 3. Dag muss all Salarié e valable Krankeschäin virleeën, woubäi de Patron och schon ab deem 1. Dag e Krankeschäin ka fuerderen.

Déi rosa Souche vum Krankeschäin muss un d’Gesondheetskeess (CNS) geschéckt ginn, déi giel Souche muss den Agent beim Patron ofginn – dëst jeeweils bis spéitestens den 3. Fehldag, déi gréng Souche hällt den Agent.

Fir de Fonctionnaire an Employé communal gëllt:
Ab deem 4. Dag muss all Fonctionnaire an Employé communal e valable Krankeschäin virleeën. Hei huet de Patron kee Recht schon éischter e Krankeschäin ze fuerderen.

De Fonctionnaire an Employé communal brauch déi rosa Souche vum Krankeschäin NET un d’Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Communaux (CMFEC) ze schécken. Bedéngt, dass de Patron d’Agenten an dësen zwee Statuten och am Krankheetsfall selwer weiderbezillt, brauch déi betraffe Persoun seng Krankekeess net z’informéieren. Den Agent muss just déi giel Souche beim Patron ofginn, respektiv op d’Gemeng aschécken.

Verlängerung vun engem Krankeschäin
Fir de Salarié gëlle bei der Verlängerung vu sengem Krankeschäin déi selwecht Regelen, wéi bei engem neie Krankeschäin. Dat heescht, de Patron muss op direktem Wee informéiert ginn, an déi giel Souch muss spéitestens deen 3. Dag vum neie Krankeschäin beim Patron virleien.

De Fonctionnaire an Employé communal, deen eng Verlängerung vu sengem Krankeschäin brauch, muss säi Patron spéitestens den Dag virun Oflaf vum aktuelle Krankeschäin iwwert d’Verlängerung informéieren. Déi giel Souche vum neie Krankeschäin muss doropshinn sou séier wéi méiglech beim Patron eragereecht ginn.


Sortie am Krankeschäin
Während dem Krankeschäin däerf souwuel de Fonctionnaire an Employé communal wéi och de Salarié säin Doheem, respektiv säi matgedeelten Openthaltsuert, nëmmen ënnert folgende Konditiounen verloossen:

Ab deem 1. Dag vum Krankeschäin:
fir bei de Kontrolldokter ze goen, fir a medizinnesch Behandlungen ze goen, fir Medikamenter sichen ze goen, ënnert der Konditioun, dass den Agent dem Patron dëst zu all Moment kann noweisen;
fir Iessen ze goen.
Ab deem 6. Dag vum Krankeschäin:
soulaang den Dokter net dovun ofréit, fir all Sortie tëscht 10.00 an 12.00 Auer an tëscht 14.00 an 18.00 Auer.

Opgepasst: Dës Auerzäite gëllen onofhängeg dovun, wat den Dokter eventuell op de Krankeschäin schreift.


CNS
125, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
Tél.: 27 57 – 1


CMFEC
20 Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg
Tél.: 45 02 01 – 1