Merci

Merci fir Deng Stëmm bei de Sozialwalen 2020!


An dëser aktueller Krisesituatioun, hu mir eis Walcampagne fir d'Chambre des Fonctionnnaires et Employés Publics, ënner denkbar ongënschtege Konditioune missen duerchzéien

Haut den 31. Mäerz 2020, ass de leschten Dag wou's Du däi Walziedel op d'Post kanns ginn.

Mir soen Dir Merci fir däi Versteesdemech a Vertrauen dat's Du eis als FGFC entgéintbruecht hues.

Bleif gesond!