Jean-Paul Kertz

People to meet: Entdeck hei de Jean-Paul KERTZ vun der Stad Lëtzebuerg


Enn Mäerz...
sinn d ‘Walen fir d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

D' FGFC ass mat enger Lëscht vun 10 Kandidate vertrueden. 
10 motivéiert Perséinlechkeeten déi fir eis Wäerter stinn an déi dech kompetent ënnerstëtzen a begleeden.

Entdeck hei de Jean-Paul KERTZ vun der Stad Lëtzebuerg