walen3

Walen fir d’Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics 2020


Enn Mäerz ass d’Personal ënnert ëffentlechem Statut opgeruff seng Vertrieder an der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics (CHFEP) ze wielen.
Mee, wat geschitt iwwerhaapt an daer Chamber, a firwat ass déi sou wichteg ?

Hei gitt Dir et gewuer : CHFEP-Walen 2020